ވަޒީފާތައް

Sales and Marketing Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

IMTM PVT LTD
މުސާރަ
7,500 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,500 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

The Sales and Marketing Assistant plays a crucial role in supporting the sales and marketing team in achieving their goals and driving business growth. This role requires a proactive, detail-oriented individual who can effectively multitask and collaborate with various stakeholders. The Sales and Marketing Assistant provides essential administrative and organizational support to streamline sales and marketing processes.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Cover Letter
 • CV
 • ID Card Copy
 • Police Clearance Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
 • ޑްމެސްޓިކް އެއަރ ޓްރާސްޕޯޓް ޕްރޮވައިޑަރ
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް ކޯޑިނޭޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
21 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
21 ޑިސެމްބަރު 2023