އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ޕްރިންޓްކުރުމާއި  ، ސައިކަލް ބޯޑުހެދުން ، ސްޓޭޝަނަރީ ، ޕާރޓީ ޑެކަރޭޝަން އައިޓަމްސް ، ޓީޝާރޓް ޕްރިން
ޓިންގް ، ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނިންގ، މަގު ޕްރިންޓިންގ ، އޭރިއަލް ފޮޓޯގްރަފީ ސާރވިސް، ޕާސްޕޯރޓް ފޮޓޯނަގައި ދިނުމާއި ޕާރޓީހަފްލާތައް ފޮޓޯނަގައި ދިނުމާއި ވީޑިއޯގްރަފީ ހަދައި ދިނުން ، އިދާރީ މަސައްކަތް ،   އެންގްރޭވިންގ ގެ ޙިދުމަތް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
  • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
  • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނިންގ
  • ސޭލްސް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް