ވަޒީފާތައް

ޑެލިވަރީ މީހެއް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

KEYOVALU INVESTMENT PVT LTD
މުސާރަ
4,000 ރުފިޔާ - 4,498 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,000 ރުފިޔާ - 4,498 ރުފިޔާ
ފުޑް އެލަވާންްސް 1650 ރ.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ޕޮލިސް ރިޕޯޓު.
  • ސީ.ވީ
  • ޑުރައިވިންގް ލައިސެންސް.
  • އައި.ޑީ ކާޑު.
  • އޯ ލެވެލް ސެޓްފިކެޓު.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން ކާބޯ ތަކެތި އުފެއްދުން
މަޤާމްތައް
  • ޑެލިވަރީ ބޯއި
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ޖެނެރަލް މާކެޓިންގ ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
31 ޖުލައި 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 ޖުލައި 2022