ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
16,244 ރުފިޔާ - 16,245 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
16,244 ރުފިޔާ - 16,245 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Fahi Dhiriulhun Corporation is looking to recruit for the below-mentioned vacancies.

 

The TOR for the positions is attached with this announcement. Interested candidates are invited to submit their applications by clicking the link detailed below.

Application form link:

https://forms.gle/DveRQiEKuPzQECZk6

Post: Senior Officer, Business Development

Reporting relationship: Head of Department

Employment Type: Ordinary (first year on contract)

Gross Salary: MVR 16,245

 

RESPONSIBILITIES AND DELIVERABLES:

 • Creating development plans and forecasting sales targets and growth projections
 • Identifying market opportunities through meetings, networking and other channels
 • Meeting existing and potential clients and building positive relationships
 • Liaising with colleagues to develop sales and marketing strategies
 • Preparing financial projections and business model development
 • Producing reports for management
 • Training business developers and sales colleagues
 • Implementing and execution of business development plans set by FDC
 • Attending to sales requirements and attending to customer requirements related to commercial projects.
 • Developing and conducting surveys to identify market trends related FDC.
 • Conducting research to support corporate strategies in consultation with HOD.
 • Analyze and evaluate the product/services offered by the company.
 • Monitoring overall performance on all Marketing aspects of FDC and tracking of all social media and other platforms coverage regarding FDC.
 • Preparing Bid Documents and proposals for Commercial Projects.
 • Carry out corporate branding works as per the Marketing strategies developed.
 • Planning and organizing corporate events and/public events in relation with relevant departments.
 • Undertake general administrative duties and prepare reports and official documents required for management on a monthly or weekly basis.

EMPLOYEE SPECIFICATION (QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE)

 • Degree or MNQF Level 7 Qualification in Marketing or Business Management with minimum 1 years of relevant experience. (OR)
 • Diploma or MNQF Level 5 Qualification in Marketing or Business Management with 3 years of relevant experience in related area.

SKILLS AND COMPETENCIES

 • Basic knowledge of Marketing and Business modelling.
 • Excellent interpersonal personality
 • Good understanding of data platforms & trends.
 • Excellent verbal & written communication skills in Dhivehi and English.
 • Excellent proficiency in Microsoft Office Package (Office 365).
 • Ability to work flexible hours.
 • Ability to work as an individual and as a flexible team player
 • Good understanding of office management and marketing principles
 • Ability to manage multiple projects within short deadlines.
 • Ability to work independently
 • Able to meet tight deadlines
 • Good knowledge of market research techniques and databases
 • Highly organized and should be able to multitask and delivery of work on a timely manner.
 • Must be able to work independently, be reliable and organized with ability to prioritize, manage time efficiently and meet deadlines.
 • Effective and Successful negotiation skills

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
 • ސީނިއަރ އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
 • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
 • އެމް.އެސް އޮފިސް
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • ނެގޯޝިއޭޓިންގ
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
23 ނޮވެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ނޮވެމްބަރު 2022