ވަޒީފާތައް

Senior Officer ATM Management މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Bank of Maldives
މުސާރަ
15,000 ރުފިޔާ+

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

For more information, please visit BML Careers Portal;

Home - Careers (bankofmaldives.com.mv)

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ފައިނޭސްއާއި ބޭންކިންގ އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް، އިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފިޔަވައި
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 މާރިޗު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
11 މާރިޗު 2024