ވަޒީފާތައް

Senior Executive - Underwriting މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Amana Takaful
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
• Competitive salary and benefits package.
• Opportunities for professional development and growth
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

About Us: Amana Takaful (Maldives) PLC is a reputable insurance company dedicated to providing exceptional insurance services. With a strong commitment to integrity, innovation, and customer satisfaction, we have established ourselves as a leader in the Islamic Insurance market.

Position Overview: We are currently seeking a motivated and detail-oriented Underwriting Executive to join our team. As an Underwriting Executive, you will play a pivotal role in assessing risks, analyzing data, and making underwriting decisions in alignment with company guidelines and objectives.

 

KEY RESPONSIBILITIES

 • Evaluate insurance applications and assess risks to determine coverage and premium rates.
 • Review and analyze underwriting files, ensuring accuracy and adherence to established guidelines.
 • Collaborate with the sales team to provide underwriting support and guidance on complex cases.
 • Monitor industry trends and regulatory changes to make informed underwriting decisions.
 • Build and maintain relationships with brokers, agents, and clients to facilitate smooth operations and client satisfaction.
 • Contribute to the development and implementation of underwriting policies and procedures.
 • Provide timely and accurate reports to management regarding underwriting activities and performance metrics.

 

REQUIREMENTS

 • Diploma or Higher qualification in Insurance
 • Familiarity with industry regulations and compliance requirements.
 • Years of experience in underwriting, with a strong understanding

REMUNERATION

 • Competitive salary and benefits package.
 • Opportunities for professional development and growth

 

Please note that only shortlisted candidates will be called for an interview.

Send in your resumes to [email protected] before 09th of November, with two non-related referees.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - Completed CV
 • - Education Certificates
 • - Experience letter
 • - ID Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިންޝުއަރެންސް، ރީއިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފަންޑް، ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
 • އަންޑަރރައިޓަރ ، އިންޝުއަރެންސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
9 ނޮވެމްބަރު 2023