ވަޒީފާތައް

SALES EXECUTIVE މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Amana Takaful
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
• Attractive remuneration package awaits the right candidate
• Performance based incentives
• Career Development & Growth
• Hands on Training
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

The alternative model for insurance is Takaful, and we have been serving the nation for over one and half decades. The only fully-fledged Takaful Operator listed in the Maldives Stock Exchange.

 

We are looking for young motivated aspirants to join our sales team. The right candidate will fetch the opportunity to associate with seasoned sales professionals to learn from their experience. With our extensive customer care, unfettered reputation and our amazing products and services, you will be setup for success. If you are ready to build your insurance sales career in our client oriented, fast paced workplace, apply today to learn more on this opportunity.

 

Responsibilities

 • Working on sales targets.
 • Periodic planning of sales activities pertaining to the individual accounts.
 • Solicits for new business via telephone, networking, and other lead sources.
 • Makes sales presentations, and closes sales.
 • Be outstanding at relationship building.

 

Requirements

 • Possess a genuine willingness to learn, be intuitive and resourceful and be coachable.
 • Possess an upbeat, positive and enthusiastic attitude.
 • Must have ability to multi-task.
 • Must be highly self-motivated.
 • Prior Insurance Sales Experience will be an added advantage but the opportunity is not limiting others to delve into this opening.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޕްރައިމެރީ ތަޢުލީމު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - Completed CV
 • - Educational Certificates Copy
 • - ID Card Copy
 • - Photograph

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިންޝުއަރެންސް، ރީއިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފަންޑް، ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • މެނޭޖްމެންޓް ސްކިލްސް
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
16 ޖޫން 2022