ވަޒީފާތައް

Accounts Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Amana Takaful
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
• Attractive remuneration package awaits the right candidate
• Career Development & Growth
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are currently looking for a team player who can support and assist the Finance team to achieving its strategic purpose. The candidate is required to have sound knowledge on accounting and effective communication skills to provide support and services to our customers. This is a fantastic opportunity to join a talented team working for some groundbreaking business and personal solutions in the insurance industry.

Desired Skills

 • A’ Level or Diploma in accounts related field.
 • Pleasant personality with positive attitude.
 • Develop and maintain strong relationship with all stakeholders.
 • Accounting KNOWLEDGE and concepts understanding
 • Proficient in MS Office
 • Quick Learner
 • Great Communication skills
 • This position will require personal management skill
 • Organized and deadline focused
 • Knowledge in tax would be an added advantage

Please note that only shortlisted candidates will be called for an interview.

 

Send in your resumes to [email protected] within 15 days of this advertisement with two non-related referees.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - Completed CV
 • - Educational Certificates
 • - ID Card Copy
 • - Photograpgh

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިންޝުއަރެންސް، ރީއިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފަންޑް، ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓްސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކައުންޓިންގ ސްކިލްސް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • މެނޭޖްމެންޓް ސްކިލްސް
 • މީޓިންގ ޑެޑްލައިންސް
 • އެމް.އެސް އޮފިސް
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
16 ޖޫން 2022