ވަޒީފާތައް

Senior Accounts Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

LIFE SUPPORT PVT LTD
މުސާރަ
15,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
15,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Job Description

 • Verify all invoices posted to system.
 • Reconciliation of daily sales from outlets.
 • Prepare Costing and pricing for all shipments received.
 • Monitor accounts to ensure payments are up to date
 • Prepare bank reconciliations.
 • Prepare cheques, TT applications, LC applications and loan applications.
 • Reconciliation of all GL accounts.
 • Submit GST and CIT to MIRA on a timely basis
 • Provide supporting documentation for audits.
 • Maintain the Fixed Asset Register.
 • Prepare Monthly financials.
 • Supporting the Accounts Manager with cashflow management and compliance.
 • Any other accounts related ad hoc duties as required from time to time.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. CV
 • 2. Educational Certificates
 • 3. Experience Letters
 • 4. National ID Card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓެންޓް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Health and Welfare
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
9 ޖެނުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ޖެނުއަރީ 2024