ވަޒީފާތައް

Security Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Tree Top Hospital
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
5
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
• Salary based on qualifications and experience
• 30 Days Paid Annual Leave
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • At least 2 years of proven experience as security officer or guard
 • Effective communication and interpersonal skills
 • Physically fit to endure long working hours
 • Ability to operate security related and general office equipment
 • Working knowledge of public safety, security operations, and procedures
 • Proven ability to work effectively in a team environment and independently as required

 

Job Specification

 • Perform security, fire, light checks by patrolling and observing premises, both interior and exterior of assigned facility, in order to recognize hazards, as or before they occur
 • Inspect area of duty for compliance with policies, procedures, regulations and standard and takes corrective action when unusual occurrence or circumstance occurs
 • Ensure that all issues/incidents are logged in the system
 • Maintain confidentiality at all times, professionalism, and consistent high standards of care ensuring the security of all personnel and guests
 • Comply with departmental quality management & patient safety initiatives (Quality Environment Safety & Health Management Systems, hospital accreditation, patient safety goals, quality indicators, quality improvement, internal audits and ensure that the system is maintained at all times
 • Help develop a culture of high quality, safety, cost effectiveness, efficiency and efficacy of patient care

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. National Identity Card or Passport
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 މާރިޗު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 މާރިޗު 2023