ވަޒީފާތައް

Salesperson މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ASRAFEE INVESTMENTS
މުސާރަ
6,300 ރުފިޔާ - 6,800 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,300 ރުފިޔާ - 6,800 ރުފިޔާ
MRPS contribution with monthly salary.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Please EMAIL applications to [email protected] Attach CV and copy of ID card, educational certificates, and reference letters.

Main Duties:

 • Help customers find and decide upon which product to purchase.
 • Gain knowledge of the products and provide demonstrations to customers.
 • Be aware of special promotions, discounts, etc. and convey such information to customers.
 • Arrange items on display shelves, maintaining them in presentable order.
 • Prepare and count items for delivery or transfer.
 • Maintain work area clean and tidy.

Minimum requirements and qualifications:

 • Age 18-25 years
 • Completed GCE/GCSE O’ Level
 • Have a pleasant personality
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Able to take initiative and work independently
 • Previous work experience in a similar field will be an advantage

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 25 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • ID card copy
 • Work experience reference letters (if available)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް ޕަރސަން، ރީޓެއިލް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 އޭޕްރީލު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
7 މޭ 2022