ވަޒީފާތައް

Sales & Reservations Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
- Paid Annual Leave
- Employee Incentive based on performance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Intour Maldives is looking for highly motivated, energetic Maldivian candidates to join our team of Travel Professionals

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - Resume/ CV
 • - ID copy
 • - Educational Certificates
 • - Experience Certificates
 • - Police Report (if have)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޢާމަލާތު ކުރުން
 • ކްރޮސް ކަލްޗަރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
 • އީމެއިލް އަދި ސިޓީ ލިޔުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2022