ވަޒީފާތައް

Sales Representative  މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Silver Sands Pvt Ltd
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

WE ARE HIRING 

Sales Representative 

Salary: MVR 7000 + Sales Commission 

Interested candidates may send their CV to [email protected].

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ނޮވެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 ޑިސެމްބަރު 2021
ހުށަހެޅުމަށް