ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

WE ARE HIRING! 📢
Sales Executive / Assistant Sales Manager

#iirmmaldives #iirm #teamIIRM #insurance #insurancebroker #insuranceconsultant #riskmanagers #insurancesolutions #planningforfuture #staysafe #opportunity #nowhiring #jobs #sales #salesexecutive #salesassistantmanager #insurancesales

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Reference Letters
  • Education Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިންޝުއަރެންސް، ރީއިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފަންޑް، ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • މުވާސަލާތުކުރުން
  • ޖެނެރަލް އިންޝުއަރެންސް ހުނަރު
  • ނެޓްވޯކިންގް
  • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
10 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
7 ނޮވެމްބަރު 2023