ވަޒީފާތައް

ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

SAILING TOURS PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • promote and market the business, sometimes to new or niche markets
 • sell travel products and tour packages
 • source products and destinations to meet consumer demands for bespoke travel and sustainable tourism
 • deliver and exceed branch performance and productivity
 • take part in familiarisation visits to new destinations, to gather information on issues and amenities of interest to consumers
 • liaise with travel partners, including airlines and hotels, to manage bookings and schedules, often a year in advance
 • deal with customer inquiries and aim to meet their expectations
 • provide sales reports
 • implement alternative and innovative ideas for achieving new business
 • oversee the smooth, efficient running of the business
 • motivate the sales team to hit and exceed their targets and ensure company profitability
 • meet regularly with team leaders to give them sales figures and plan how they approach their work
 • meet company directors who advise on strategy and find out about any local issues and future trend

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Copy of CV
 • National ID Card
 • Copy of Accredited Certificates
 • Cover Letter

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސްޕާރސަން، ބިޒްނަސް ސަރވިސް/ އެޑްވަޓައިޒިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
9 ޑިސެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 ޑިސެމްބަރު 2021