ވަޒީފާތައް

Reservations Supervisor މުއްދަތު ހަމަވެފައި

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Intour Maldives – Maldives leading inbound Luxury travel company, with over 27 years of
successful business operations in the Maldives and showcasing the beauty of maldives in multiple
countries across the globe. Winner of multiple awards both locally and globally highly rated
amongst peers in the industry.


We are looking for team members to join our growing team of travel experts for the following position at both
Intour Maldives & Roam Maldives.

 

RESERVATIONS SUPERVISOR
Intour Maldives & Roam Maldives
Requirements
- Full time employees
- Minimum 2 years’ experience in a similar position.
- Fluent in both written & Spoken English
- Efficient, Reliable & Punctual
- Maldivian National
- Prior experience in a similar job is an added advantage
- Salary (MVR 15000 + Benefits) based on experience & qualifications

 

Qualified applicants shall email their CV Only with a copy of ID Card, before 25 November 2023 to
[email protected] 

 


INTOUR MALDIVES
7th Floor, H. Fasmeeru Building
Bodutakurufaanu Magu, Male', Republic of Maldives.
For more information, please contact Tel: +960 333 9994 (Saturday to Thursday)

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • ID Card Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • ސުޕަވައިޒަރ، ރިޒަވޭޝަން
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
21 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ނޮވެމްބަރު 2023