ވަޒީފާތައް

Reservations Agent މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Dhigali Maldives
މުސާރަ
8,200 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ރ. ދިގަލި

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,200 ރުފިޔާ+
Service Charge, Accommodation, Health Insurance, meals entitlement, laundry, Wi-fi.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

To assist the Reservations & Revenue Manager in the day to day functioning of the Reservations department. Qualifications & experience required:

 • Must have minimum 1 year experience in the reservations team of a hotel/resort.
 • Fluency and business level written communication skills in English.
 • Must be proficient in MS-Office, OPERA-PMS. Having a certificate level education in hospitality or business studies would be an advantage.
 • Interested to live and work on a remote island with a multicultural team.

Applicants may forward your updated CV + Recent Picture +Academic +Police Report +Experience Certificates to [email protected] before 27th Sep 2021.

ONLY SHORT LISTED CANDIDATES WILL BE CONTACTED

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް / ސެޓްފިކެޓް 3

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV, Police Report, Experience letters, Copy of ID, Educational Certificates.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ރިޒަވޭޝަން ސޭލްސް އޭޖެންޓް
 • ރިޒަވޭޝަންސް އޭޖެންޓް
 • ހޮޓެލް ރިސެޕްޝަނިސްޓް
 • ރިޒަރވޭޝަންސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
 • ރެކޯޑް ކީޕިންގ
 • ރިޕޯޓިންގ
 • ސްޕްރެޑްޝީޓްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2021