އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

The Maldives Association of Tourism Industry (MATI) is a non-governmental, non-profit organization formed in 1982, for the purpose of promoting and developing tourism in the Maldives. Three decades of MATI’s service has been provided to almost all the travel and tourism related issues which arise in Maldive

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ސަރުކާރު ޙިއްސާނުވާ ޖަމްޢިއްޔާ
ސިނާޢަތްތައް
  • ޖަމްޢިއްޔާ ޖާމާޢަތްތަކުގެ މަސައްކަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް