ވަޒީފާތައް

Reservation Sales Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
މުސާރަ
10,794 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ކ. ވަށްބިންފަރު

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,794 ރުފިޔާ
• Service Charge
• Accommodation
• Meals
• Wi-Fi
• Laundry
• Accumulation of Day Off
• Medical Care
• Gym
• Water sports and Diving
• R&R Ticket
• Drink Allowance
• Relocation airline ticket
• Complimentary Accommodation
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

To assist in the duties of the Reservations Department maximising bookings by delivering a delightful yet efficient booking service for a multisite brand; our Reservations Executives are meticulous at administration ensuring that every detail of a customer’s booking has been accurately recorded following established procedures.

The ultimate goal of all employees is to deliver excellent customer service, creating a unique experience for the customer which makes them want to return; you should be positive, loyal and a proud ambassador of the brands.

Is responsible for maintaining a consistently high standard of operation, customer service and revenue delivery within the department.  Also contributes to the profitability of the department by ensuring high work efficiency and accuracy.

Flexible working hours
Must be interested to live and work on a remote island with a multicultural team.

ONLY SHORT-LISTED CANDIDATES WILL BE CONTACTED

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • • CV with photo
 • • Police Report
 • • Experience Letters
 • • Copy of ID
 • • Educational Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
މަޤާމްތައް
 • އޮފިސަރ، ރިޒަވޭޝަންސް
 • ރިޒަވޭޝަން ސޭލްސް އޭޖެންޓް
 • ރިޒަވޭޝަންސް އޭޖެންޓް
 • ރިޒަރވޭޝަންސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑްވާންސްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޢާމަލާތު ކުރުން
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ކްރިއޭޓިވް ރައިޓިންގ
 • ކްރޮސް ކަލްޗަރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ކަސްޓަމަރ ނީޑްސް އެނަލިސިސް
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • ނޮން ވަރބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ނޮން ވަރބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • އޯރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ރައިޓިންގ
 • އީމެއިލް އަދި ސިޓީ ލިޔުން
 • ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު
 • ލިޔުމުން މުއާމަލާތްކުރުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
31 އޮކްޓޯބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 ނޮވެމްބަރު 2021