ވަޒީފާތައް

Boat Crew މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
މުސާރަ
4,626 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ކ. ވަށްބިންފަރު

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,626 ރުފިޔާ+
• Service Charge
• Overtime Pay
• Accommodation
• Meals
• Wi-Fi
• Laundry
• Accumulation of Day Off
• Medical Care
• Gym
• Water sports and Diving
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Primary responsibility is to assist the Boat Captain administer the day-to-day operations needs of boat and passengers. Duties include seeing the safety, satisfaction and comfort of guests during their journey, ensuring all equipment on-board are in perfect working condition and the boat is well-maintained and clean

 • A positive "can do" attitude.
 • Self -motivated and results orientated.
 • Pleasant personality and appearance.
 • Ability to work under pressure 
 • Excellent communication skills in English
 • Flexible working hours
 • Must have maldivian maritime training certificate
 • Strongly committed to team work

Must be interested to live and work on a remote island with a multicultural team.

ONLY SHORT-LISTED CANDIDATES WILL BE CONTACTED

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 25 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • • CV with photo
 • • Police Report
 • • Experience Letters
 • • Copy of ID
 • • Educational Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
މަޤާމްތައް
 • ބޯޓް ކްރޫ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ޑިސެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
12 ޖެނުއަރީ 2022