ވަޒީފާތައް

Receiving Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ކ. ވަށްބިންފަރު

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ+
Service Allowance MVR 3789
Service Charge
Overtime Pay
Accommodation
Meals
Wi-Fi
Laundry
Accumulation of Day Off
Medical Care
Gym
Water sports and Diving
Complimentary Accommodation
R&R Ticket
Drink Allowance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Ensuring proper authorization for all goods entering the hotel.
 • Inspecting all incoming goods to ensure that quantity, quality, price and all the other specifications are adhered to.
 • Prepare daily receiving report summaries and report on any variances immediately.
 • To check and input Food and Beverage and General store purchase into the hotel inventory system. To ensure the goods are secured and prompt transfer.
 • To ensure that goods in the receiving area are secure at all times.
 • To ensure that Occupational Health and safety requirements are observed, maintained and enforced

We regret that only shortlisted candidates will be notified.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV with photo
 • Police Report
 • Experience Letters
 • Copy of ID
 • Educational Certificates
 • Vaccination Card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ލީޑަރޝިޕް
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
 • ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
8 ޑިސެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
8 ޖެނުއަރީ 2022