ވަޒީފާތައް

Registered Nurse މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MEDIUS DIAGNOSTICS PVT LTD
މުސާރަ
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Medius Diagnostics Private Limited is seeking an Nurse to join our dynamic, multidisciplinary team of specialists to provide highest quality of care making critical decisions and leading on clinic issues within a person-centered care model.

Duties and Responsibilities:        

 • Ensure that nursing care meetings regulatory standards
 • Review nursing policies and procedures
 • Collaborate with doctors and management in the coordination of patient care
 • Implement quality assurance system
 • Assign and schedule activities for nursing staff
 • Supervise acquisition of medical supplies and equipment needed for patient care
 • Coordinate with healthcare team members to assess, plan and implement and evaluate patient care.
 • Perform administrative functions as required by management.

Requirements and Qualification:

 • B.Sc. Nursing/ Master’s in nursing
 • Registered Nurse at Maldives Nursing and Midwifery Council
 • Minimum 02 years in nursing practice
 • Ability to plan and prioritize
 • Ability to work under pressure and meet deadlines
 • Good communication skills

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ރެޖިސްޓާޑް ނަރުސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Health and Welfare
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 އޮކްޓޯބަރު 2023