ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Medius Diagnostics Private Limited is seeking a full-time receptionist for a medical clinic with excellent organizational and administrative skills.

Requirements and Qualification:

 • Advance Level’ Qualification or Diploma (Preferred).
 • Administration certification (desirable).
 • 02 years of experience at a receptionist role.
 • Innovative thinker with strong problem-solving skills.
 • Attention to detail with ability to multi-task.
 • Strong organizational, administrative and planning skills.
 • Ability to work under pressure and react effectively to emergency situations.
 • Ability to use discretion while working with sensitive information
 • Excellent documentation, communication, and IT skills.
 • Passionate about patient care excellence.

Duties and Responsibilities:         

 • Greet and attend to patients in person and over the phone.
 • Professionality assists doctors, staff, visitors and patients.
 • Maintain business inventory such as checking supplies, scheduling equipment, consultation room bookings and maintenance repairs.
 • Answer all phone calls in a professional and courteous manner.
 • Maintain confidentiality of all doctors, staff and patient information.
 • Schedule appointments between doctors and patients.
 • Liaise between medical departments with discretion and professionalism.
 • Assist in scheduling treatments as per agreed protocols.
 • Ensure that stock levels are adequate, and orders are made timeously.
 • Communicate medical results to patients under clinical supervision.
 • Complete accurate documentation of patient visits.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ރިސެޕްޝަނިސްޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Health and Welfare
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
 • ޕްލޭނިންގ
 • މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
16 މާރިޗު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 އޭޕްރީލު 2023
ހުށަހެޅުމަށް