ވަޒީފާތައް

Project coordinator މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Amin Construction Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We're looking for highly motivated & self-disciplined, energetic, competent, and potential candidates to join our team at AMIN!

 

PROJECT COORDINATOR

Responsibilities

 • Coordinate project management activities, resources, equipment, and information
 • Liaise with clients to identify and define requirements, scope, and objectives
 • Help to prepare budgets and administrative work
 • Analyze risks and opportunities
 • Oversee project procurement management
 • Monitor project progress and handle any issues that arise
 • Act as the point of contact and communicate project status to all participants
 • Create and maintain comprehensive project documentation, plans, and reports
 • Ensure standards and requirements are met through conducting quality assurance tests

 

Requirements

 • Degree or Diploma in a relevant field.
 • Excellent verbal & written communication skills in both Dhivehi & English.
 • Proven work experience as a Project Coordinator or similar role.

 

Interested candidates may send their CV along with educational certificates, National ID card copy, and police report before 6th April 2021

 

AMIN Construction Pvt Ltd

M. World Dream 2nd Floor,

Handhuvaree Hingung,

Male', 20311, Maldives

Email: [email protected], [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • ID Copy
 • Police Report
 • Academic certificate copies
 • Job experience letters

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
3 އޭޕްރީލު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
13 އޭޕްރީލު 2021