ވަޒީފާތައް

Office Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M.G.H Investment Pvt Ltd
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 9,198 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 9,198 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

- Staff Pick Up from Airport

- Assist HR Department with Staff related queries

- Attend Economic Ministry for Passport Visa Submissions, etc

- Good Verbal & Non-Verbal Communication Skills

- Warm Personality

- Good Coordination Skills

- Time Management Skills

- Have a Valid Drivers Licence

- Able to Work Odd / Flexible Work Hours

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • ID Card
  • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • މުވާސަލާތުކުރުން
  • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
  • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2022