ވަޒީފާތައް

Office Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

CRISTALLO PVT LTD
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Requirments

 • Minimim O Level
 • Should have a motorbike with Valid licence 
 • 18-30 year's experience in a relevant field

Responsibilities 

 • Handling incoming call and other communications
 • Managing filling system
 • Recording information as needed
 • Greetings clients and visitors as needed
 • Updating paperwork, maintaining documents, and word processing
 • Helping organize and maintain office common areas
 • Perfoming general office clerk duties and errands
 • Oraganizing travel by looking accommodation and reservation need as required
 • Coordinating events as necessary
 • Maintaining supply inventory
 • Maintaining office equipment as needed
 • Aiding with client reception as needed
 • Experience as a virtual assistant
 • Creating maintaining, and entering information into database.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 30 އަހަރު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • އޮޕަރޭޝަންސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 އޯގަސްޓު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2022