ވަޒީފާތައް

އޮފީސް ކްލީނަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ADVANCE TRAVEL MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
5,397 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,397 ރުފިޔާ+
ކެއުން މެޑިކަލް އެކޮމޮޑޭޝަން
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

އޮފީސް ކްލީނަރ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ
  • ސީވީ
  • ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • ކްލީނަރ، އޮފީސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
29 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
8 އޮކްޓޯބަރު 2022