ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
• Salary based on qualifications and experience
• 30 Days Paid Annual Leave
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • Bachelors Degree in Occupational Therapy
 • Minimum 2 years’ experience in an acute-care hospital
 • Ability to work in a multi-cultural team
 • Excellent in interpersonal and communication skills

 

Job Specification

 • Conduct physical and psychological assessments of clients following a treatment plan
 • Develop physical rehabilitation programs to help clients regain lost skills
 • Maintain professionalism and consistent high standards of care and treatment towards faster recovery
 • Select and adapt appropriate occupational therapy treatment model, method and approach to direct the process of interventions
 • Plan and prioritize patient treatment schedules adequately, especially during high census periods
 • Explore alternative treatment modalities specified by the doctors
 • Maintain records of treatment done, achieved results and progress into Guests progress notes
 • Liaise with doctors on Guests progress
 • Supply assistive devices to Guests with proper explanation of the need and correct way of using the equipment

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Candidates interested in applying, please email your application along with the following mandatory documents to [email protected] before 1600 of December 23, 2022.
 • 1. National Identity Card or Passport
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)
 • 7. IELTS (Overall minimum score 5.5)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕިސްޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Health and Welfare

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ނޮވެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
23 ޑިސެމްބަރު 2022
ހުށަހެޅުމަށް