ވަޒީފާތައް

MEDICAL ADMINISTRATOR މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Tree Top Hospital
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
• Salary based on qualifications and experience
• 30 Days Paid Annual Leave
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • BDS or MBBS or Degree in Healthcare Management or any relevant field
 • 5 years of hospital experience
 • Good analytical and problem solving skills
 • Ability to work in a diverse environment
 • International experience is an added advantage

 

Job Specification

 • Assist the Medical Director in management of day-to-day functions of the Medical Services of the hospital.
 • Prepare necessary reports and analysis as directed by Director of Medical Services
 • Coordinate training programs related to medical administration and doctors
 • Managing and uploading rosters of doctors
 • Assist the Medical Director in planning, organizing and managing all Medical Services of the Hospital
 • Serve as an interface between the Medical and Operations Departments of the Hospital
 • Ability to provide operational oversight to the hospital.
 • Design, interpret and ensure effective implementation of policies, procedures and administrative rules.
 • Monitor, participate and collaborate with other departments in the implementation of JCI and other quality improvement programs.
 • Supervise and ensure that all clinical policies and procedures within the Hospital meet the requirements of licensing or accrediting bodies.
 • Utilize appropriate resources including the clinical support of the Medical Director to resolve routine medical and clinical issues and performance improvement process
 • Facilitate clinical audit and investigations into guest complaints and incidents.
 • Review and ensure the renewal of the contracts of visiting consultants.
 • Ensure compliance with current healthcare regulations and international best practice.
 • Maintaining duty rosters of Consultants, Medical Officers and Allied Staff.
 • Keep track of Doctors leaves, ensuring adequate staffing of medical and allied staff round the clock.
 • Other duties and responsibilities assigned by the Medical Director

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް / ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. National Identity Card or Passport
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report (For Maldivians Only)
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • މެޑިކަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ނޮވެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ޑިސެމްބަރު 2021