ވަޒީފާތައް

Marine Engineer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

REXIANA FOR RESORTS MANAGEMENT WLL
މުސާރަ
37,080 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
37,080 ރުފިޔާ+
Food
Accommodation
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Design, develop, and take responsibility for the installation of ship machinery and related equipment including propulsion machines and power supply systems.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
މާސްޓާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Police Certificate
 • CV (with contact details)
 • Degree Certificates
 • Reference Letters / Employment certificates
 • ID copies (Both Sides)
 • PP Size photo (Taken within past 06 months)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • މެރިން އިންޖިނިއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
 • ކޮންޓްރެކްޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ފެބްރުއަރީ 2023