ވަޒީފާތައް

Manager - Finance & Accounts މުއްދަތު ހަމަވެފައި

GAGE Pvt Ltd
މުސާރަ
20,000 ރުފިޔާ - 25,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
20,000 ރުފިޔާ - 25,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 1. Ensures business processes, administration, and financial management.
 2. Maintains accounting system.
 3. Leads planning and forecasting activities with business partners to achieve business and company goals.
 4. Reviews financial reports.
 5. Perform reconciliation and Prepare Monthly Report to.
 6. Monitors financial details to ensure legal compliance.
 7. Analyzes revenue, expenses, cash flows, and balance sheets.
 8. Supervises employees.
 9. Reviews and processes payments of the company.
 10. Maintains an accurate filing and record keeping system for all financial statements and company documents.
 11. Overseeing Daily activities of Finance Department

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV and Certificates
 • Reference Letters
 • ID Card
 • Police Report
 • Passport Size Photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކައުންޓިންގ
 • އެނަލިޓީކަލް ސްކިލްސް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • ފައިނޭންސް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • މެނޭޖްމެންޓް ސްކިލްސް
 • އޮގަނައިޒޭޝަން
 • ކުއިކްބުކްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
18 މޭ 2023