ވަޒީފާތައް

LOGISTICS OFFICER މުއްދަތު ހަމަވެފައި

WALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
SALARY: NEGOTIABLE
Based on qualifications and experience
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

RESPONSIBILITIES

• Assist and support in transportation and delivery of goods to customers and
ensure timely delivery of goods.
• Managing stock and monitoring cargo movements in assigned sites.
• Managing custom clearance and coordinating with clearing agents to ensure
effective process.
• Planning and coordinating the movement of materials and products.

SUCCESSFUL CANDIDATES SHOULD HAVE

• Proficient in spoken and written English.
• Good knowledge of Microsoft Office, Excel, and Power Point.
• Responsible and meticulous with a good working attitude and sense of teamwork.
• Possess an ethical mind, positive attitude, and self-motivated with good
interpersonal and communication skills

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • Passport size photo
  • Police Report
  • Experience letters
  • Qualification certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ލޮޖިސްޓިކް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Health and Welfare
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
16 މާރިޗު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
22 މާރިޗު 2023