ވަޒީފާތައް

ލޯންޗު ކެޕްޓަން މުއްދަތު ހަމަވެފައި

VADAAN PVT LTD
މުސާރަ
14,994 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
14,994 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ ލޯންޗަކަށް ކެޕްޓަނެއް ބޭނުންވޭ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ކަނޑު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް
  • އައިޑީ ކާޑު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • ކެޕްޓަން ކަނޑު އުޅަނދު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
11 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
17 މޭ 2023