ވަޒީފާތައް

Excursions Speed Boat Operator މުއްދަތު ހަމަވެފައި

DHOANI LOGISTICS
މުސާރަ
1,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
1,000 ރުފިޔާ+
If selected employee will be paid Wage basis - MVR 500 Per Trip/Excursion. There may be close to 2 trips per day.
Rate will be higher depending on the type of excursion
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for a talented captain who can captain our excursion speed boat. 

Requirements.

- Licensed Captain with knowledge and skills to operate a small speed boat.

- Good knowledge of good Fishing, Snorkeling Points.

- Good knowledge about Fishing and managing Fishing Equipment. 

- Fluent in English Communication skills, knoweledge of other languages will be an added advantage. 

- Good Customer Service skills and friendly and adventorous personality. 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޕްރައިމެރީ ތަޢުލީމު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • - Education and Training Certificates.
  • - License
  • - CV
  • - Any other documents that the candidate thinks relevant

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • މަސްވެރިކަން
  • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
  • ގެސްޓް ހައުސް- ދިވެހިންނަށް
  • ސަފާރީ އުޅަނދު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ޖޫން 2023