ވަޒީފާތައް

Documentation Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Centurion Transport Solutions Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

- Customer Services

- Sending arrival notice on import shipments

- following up on vessel arrival

- filing menifest and submissions

- D/O & BL release to customers

- maintaining import/export files

--invoicing

- attending to emails without delay

...............................................................................................................................

Min Grade 10 / O'level

Should have good computer knowledge (using softwares and MS Office)

Should be able to work on flexible hours and holidays (if need be)

Experienced candidates in documentation field will be given preference

Salary: Can be negotiated based on experience in the mentioned field

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
ޢުމުރު
20 އަހަރު - 45 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ID
  • CV
  • Educational Certificates
  • Experience Letters
  • Passport Photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
  • ވައިގެދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 އޯގަސްޓު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
2 ސެޕްޓެމްބަރު 2022