ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
12,336 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ކ. ވަށްބިންފަރު

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,336 ރުފިޔާ+
Service Charge
Overtime Pay
Accommodation
Meals
Wi-Fi
Laundry
Accumulation of Day Off
Medical Care
Gym
Water sports and Diving
Complimentary Accommodation
R&R Ticket
Drink Allowance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Assists the Learning Manager in implementing all training programmes and activities of the property; helps in coordinating and administering the training and development functions of the department; providing English Training to the associates.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
ޢުމުރު
20 އަހަރު - 25 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV with photo
 • Police Report
 • Experience Letters
 • Copy of ID
 • Educational Certificates
 • Vaccination Card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
މަޤާމްތައް
 • އޮފީސް، ޓްރެއިނިންގ
 • ޓްރެއިނަރ އެންޑް އެޗް.އާރް ކޯޑިނޭޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
 • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 • އެޑްވާންސްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
 • ބަސް
 • ޓީމްވޯކް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
13 އޮކްޓޯބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
12 ނޮވެމްބަރު 2021
ހުށަހެޅުމަށް