ވަޒީފާތައް

Land Surveyor މުއްދަތު ހަމަވެފައި

REXIANA FOR RESORTS MANAGEMENT WLL
މުސާރަ
25,492 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
25,492 ރުފިޔާ+
Food
Accommodation
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Have to prepare and maintain sketches, maps, and reports of legal descriptions of surveys, verify data and calculations, and Recording results of surveys. Further more Calculating the measurements of sites. Writing descriptions of property boundaries. Researching legal documents, survey records, and land titles to clarify information about property boundaries.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Police Certificate
 • CV (with contact details)
 • Degree Certificates
 • Reference Letters / Employment certificates
 • ID copies (Both Sides)
 • PP Size photo (Taken within past 06 months)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • ލޭންޑް ސާވެއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
 • ކޮންޓްރެކްޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ފެބްރުއަރީ 2023