ވަޒީފާތައް

Kitchen & Laundry Technician މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Tree Top Hospital
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
• Salary based on qualifications and experience
• 30 Days Paid Annual Leave
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • Diploma or higher qualification in Mechanical, Electrical or Mechatronics Engineering
 • At least 2 years’ hands on experience in a similar role
 • Well-versed with steam boilers, industrial kitchen and laundry equipment repair and maintenance
 • Proven ability to work effectively and independently
 • Ability to communicate effectively in spoken & written English and Dhivehi.

 

Job Specification

 • Responsible to complete activities on the preventive maintenance schedule ensuring every kitchen and laundry equipment are in safe working operating condition
 • Perform general repair and maintenance works related to kitchen, laundry and electrical equipment on a timely basis to ensure uninterrupted kitchen and laundry service
 • Operate tools and equipment according to established safety procedures
 • Actively participate in the energy conservation programs of the department
 • Ensure that all required data for the reports are collected
 • To assist in every aspect of operation as requested

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Candidates interested in applying may email their application along with the following mandatory documents to [email protected] before 1600 on February 25, 2023.
 • 1. National Identity Card or Passport
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report (For Maldivians Only)
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)
 • We thank all applicants for their interest, however, only those selected for further consideration will be contacted.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ޓެކްނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ، މެކޭނިކަލް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
11 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ފެބްރުއަރީ 2024