ވަޒީފާތައް

Junior Interior Designer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

X Grid Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
Remuneration:
• Attractive remuneration package based on qualification and experience.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Key Responsibilities:
· Design and drawing of detailed and technical CAD drawing as per company
requirements.
· Obtain and assemble data to complete architectural designs, visiting job sites to compile
measurements as necessary.
· Produce architectural and interior design preliminary concepts, sketches and detail
drawings from design brief.
· Assist the architect and designers on projects.
· Inspect and supervise the executed work in accordance with resolved drawings and
technical specification on site.
· Coordinate and resolve all design discrepancies and conducting meeting with clients.


Knowledge and skills required:
· Bachelor's Degree In Interior Design
· Keen an eye for design and technical understanding of its execution
· Software skills primarily Auto CAD, 3ds Max
· Presentation skills in Photoshop, Illustrator
· Studio coordination and understanding of detailed working drawing
· Able to meet deadlines and able to work under pressure
· Having a mode of transport will be an added advantage

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Interested and qualified candidates apply in writing along with, National ID card copy, CV, Police clearance certificate and copies of relevant certificates to [email protected]
 • For more information please contact: 00960 3313247
 • National ID card copy
 • Police clearance report
 • Copies certificates
 • Interested and qualified candidates apply in writing along with, National ID card copy, CV, Police clearance certificate and copies of relevant certificates to [email protected]
 • For more information please contact: 00960 3313247

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • އާކިޓެކްޓް، އިންޓީރިއާ
 • އިންޓީރިއާ އާކިޓެކްޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
20 ފެބްރުއަރީ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 ފެބްރުއަރީ 2022