ވަޒީފާތައް

IT Technician މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Silver Sands Pvt Ltd
މުސާރަ
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

JOB OPPORTUNITY

IT TECHNICIAN

SILVER SANDS IS THE LEADING OPERATOR OF DIVE AND WATER SPORTS FACILITIES AT UPMARKET RESORTS ACROSS THE MALDIVES. WITH 13 CENTERS UNDER OUR MANAGEMENT, WE ALSO OVERSEE SEVERAL SHOWROOMS, NAMELY EVO HOME, EVO FLOORING, EVO SOLUTIONS AND SEA GEAR, ALONGSIDE AN INBOUND TRAVEL BUSINESS.

WE ARE CURRENTLY SEEKING A DYNAMIC AND SELF-DISCIPLINED INDIVIDUAL TO JOIN OUR HEAD OFFICE TEAM. THE IDEAL CANDIDATE SHOULD POSSESS A HIGH LEVEL OF MOTIVATION AND ENERGY.

THIS POSITION IS AVAILABLE FROM JUNE 2024.

Requirement / Qualifications:

 • Minimum 2 years of experience in a similar field or position.
 • Able to communicate fluently in both verbal and written English.
 • Working technical knowledge of current network protocols, operating systems, and standards.
 • Should be responsible for IT related functions of the Company under the guidance of the IT Manager.

              Knowledge, Skills and Abilities required:

 • Knowledge in Computer Hardware.
 • Experience in Retails Pro, Micros, Infor and O365 Products is and added advantage.
 • Carrying out day to day IT-related activities and maintaining user requests.
 • Maintaining PABX, Door Lock systems, CCTV and Music Systems.
 • Attending to network troubleshooting, Windows server, LAN and WI-FI related issues.

We offer a remuneration package of USD 1,000 to USD 1,500 per month, inclusive of allowances, depending on your experience and qualifications.

The deadline for applications is 27TH MAY 2024.

If you are interested in this position, please send your CV and other relevant documents to [email protected]

We thank all applicants for their interest. However, only shortlisted candidates will be contacted.

 

 

 

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރއ އަދި ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
23 މޭ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
27 މޭ 2024