ވަޒީފާތައް

IT Manager މުއްދަތު ހަމަވެފައި

H.A.R.I.M - HOTELS AND RESORTS INVESTMENT PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Key Responsibilities:

 • Graphic Design: Develop visually captivating graphics for diverse digital and print materials such as marketing collateral, presentations, and social media content.
 • Content Creation: Craft engaging and informative content for websites, blogs, social media platforms, and other digital channels.
 • Website Management: Ensure the smooth operation and regular updating of company websites to maintain relevance, user-friendliness, and SEO optimization.
 • File Server Administration: Manage and maintain file servers to guarantee seamless and efficient access to data and files for all users.
 • Network Configuration: Configure and oversee network infrastructure to ensure optimal performance, security, and reliability.
 • Microsoft and Email Database Management: Administer Microsoft applications and email databases to facilitate internal communication and collaboration.
 • Document Management: Organize, store, and manage digital documents and files for easy access and retrieval.

 

Requirements:

 • Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, or a related field.
 • Proven experience in graphic design, content creation, website management, and IT administration.
 • Proficiency in Adobe Creative Suite, WordPress, Microsoft Office Suite, and email management tools.
 • Solid understanding of network configuration and file server administration.
 • Exceptional problem-solving skills and keen attention to detail.
 • Ability to work autonomously and collaboratively in a dynamic environment.
 • Excellent communication and interpersonal abilities.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • CERTIFICATES
 • REFERENCE LETTER
 • ID CARD NUMBER
 • POLICE REPORT

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
 • ފަތުރުވެރި އުޅަނދުގެ ބޭރުގެ އެޖެންޓު
މަޤާމްތައް
 • އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މެނޭޖަރ (އައި.ޓީ މެނޭޖަރ)
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Information and Communication Technology (ICT)
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
18 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
29 ފެބްރުއަރީ 2024