ވަޒީފާތައް

IT ENGINEER މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Tree Top Hospital
މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
• Salary based on qualifications and experience
• 30 Days Paid Annual Leave
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • Diploma in equivalent field
 • Excellent communication skills both spoken and written
 • Experience in related field
 • Detail-oriented with strong interpersonal and organizational skills
 • Hardworking with the capacity to work long and odd hours
 • A team player, able to work independently and adhere to tight reporting deadlines

 

Job Specification

 • Create and maintain documentation related to network configuration, network mapping, processes, and service records
 • Develop, implement and maintain policies, procedures and associated training plans for network administration, usage, and disaster recovery
 • Oversee new and existing equipment, hardware, and software upgrades
 • Configure networks to ensure smooth and reliable operation for fulfilling Hospital objectives and processes
 • Monitor network performance and troubleshoot problem areas as needed
 • Execute installation, configuration, maintenance, and troubleshooting of end user workstation hardware, software, and peripheral devices
 • Ensure network connectivity of all servers, workstations, telephony equipment, and other network devices
 • Manage servers, including database, e-mail, printers, and backup servers and their associated operating systems and software
 • Practice network asset management, including maintenance of network component inventory and related documentation and technical specifications information
 • Monitor and test network performance and provide network performance statistics and reports
 • Participate in managing all network security solutions
 • Perform server and security audits, and system backups and recovery
 • Perform daily helpdesk operational activities
 • Undertake any other duties of a similar level and responsibility as may be required from time to time

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. National Identity Card or Passport
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report (For Maldivians Only)
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ޓެކްނިޝަން، ނެޓްވާރކް ސަޕޯޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖުލައި 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
22 ޖުލައި 2021