ވަޒީފާތައް

Intern މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Amana Takaful
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

CANDIDATE PROFILE

We are looking for candidates to work with our Medical Operations Team and perform Data entry task.

The candidates must have a diverse skill set of computer skills with knowledge of MS Office applications, accurate typing skills, and attention to detail.

 

RESPONSIBILITIES

 • Providing support to Medical Operations Team
 • Enter data to process the claims accurately as advised.
 • Handle company documents effectively and efficiently and maintain confidentiality

 

REQUIREMENTS

 • O Level / A Level
 • Pleasant personality

 

REMUNERATION

 • Salary Negotiable

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - Completed CV
 • - ID copy
 • - Passport size photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިންޝުއަރެންސް، ރީއިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފަންޑް، ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވައި
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • އެމް.އެސް އޮފިސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
18 މާރިޗު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 މާރިޗު 2024