ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ޕާރޓްޓައިމް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Become an Insurance Agent

Life Insurance & Family Takaful

Learn, Earn & Grow with the largest Insurance company in the Maldives.

 

YOUR ROLE:

▪ Meet with potential customers and explain available plans and insurance process

▪ Gather all required data necessary to sell Insurance / Takaful plan prospects

▪ Provide high level of customer service

 

WHAT WE LOOK FOR:

▪ Maldivians, 18 yesrd and above

▪ GCE O' Level completed Entreprenurial spirit

▪ Previous customer service / sales expereince

▪ Preferred prior experience in the Ibnsurance / Takaful industry preferred

 

WHAT WE OFFER:

▪ Freedom of work as fulltime or part time Agent

▪ No income limit, Commission on premiums completed

▪ Professional Training

▪ Be your own boss

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިންޝުއަރެންސް، ރީއިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފަންޑް، ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
 • އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ
 • އޭޖެންޓް، އިންޝުއަރެންސް
 • އިންޝުއަރެންސް އޭޖެންޓް
 • ކްލާރކް، އިންޝުއަރެންސް
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
 • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ