ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
Salary negotiable based on qualifications and experience
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Maintain employee records (soft and hard copies)
Update HR databases (e.g. new hires, vacation, and sick leaves)
Assist in payroll preparation by providing relevant data, like absences, bonuses, and leaves
Prepare paperwork for HR policies and procedures
Process employees’ requests and provide relevant information
Collaborate with the Recruiter to post job ads on careers pages and process incoming resumes
Prepare reports and presentations for internal communications
Providing orientations for new employees and explaining company policies
Other related administration work

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • ID Card
  • Educational certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
  • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Health and Welfare
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
3 މާރިޗު 2024