ވަޒީފާތައް

Human Resorce Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Sanken Overseas Maldives Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

JOB OPPORTUNITY

We are seeking an energetic applicant to join our dynamic team as a Human Resource Assistant who will be entrusted to perform mainly work permit and work visa-related tasks.

Responsibilities

As an HR Assistant, the new member will be assigned to liaise and ensure the smooth functioning of all work permit related matters including regularly updating work visa. Additionally, he/she will be required to transport official documents to Government offices, Lawyers and to partners

Requirements

Should have excellent interpersonal, written and verbal communication skills. Should be confident and able to multi task with composure and disperse responsibilities on timely manner. Should also be able to undertake tasks independently whilst self-organization and having a target-oriented mindset with good observational and record keeping skills together with expo-sure to usage of computer-based applications and spread sheets would definitely be an added attribute

Experience

A minimum 1-year experience in the same capacity.

Qualification

Holding a O’ level or equivalent Certificate or minimum Diploma in one or more functional areas of Human Resource Management.

Remuneration

A remuneration package comprising USD 500.00 – USD 800.00 will be accorded based on the experience and qualification.

Supporting Documents includes:

Resume I Academic Documents I Referrals I National ID Copy I Recent PP size Photo

Applicants who meet the above requirements may apply with the supporting documents before 05th March 2024, in strict confidence to:

SANKEN OVERSEAS MALDIVES (PVT) LTD

8th Floor,H. Aagadhage,Boduthakurufaanu Magu

Male’, Maldives
Email: [email protected]

 (Only short-listed candidates will be notified)ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Resume I Academic Documents I Referrals I National ID Copy I Recent PP size Photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • އެސިސްޓަންޓް، ހިއުމަން ރިސޯސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Business Administration and Law
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ޑްރައިވިންގ
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • ސްޕްރެޑްޝީޓްސް
 • ލިޔުމުން މުއާމަލާތްކުރުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
29 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 މާރިޗު 2024