ވަޒީފާތައް

HR Manager މުއްދަތު ހަމަވެފައި

SEAWORLD MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
Included
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Qualification and Experience

1. Minimum Diploma or Degree in a similar field

2. Exceptional interpersonal skills.

3. Fluent in English and Dhivehi verbal and written language and communication skills.

4. Knowledge of HR or hiring and recruiting best practices and applicable rules.

5. Excellent Computer skills.

6. Minimum 03 years of experience as an HR Manager or Executive field.

Job Description

1. Develop a suitable HR or recruiting strategy.

2. Locate and network with candidates who would fit into the required skills and culture of the organization.

3. Advertising vacancies on all major job posting sites, and on our social media platforms.

4. Sending job orders to selected agents.

5. Collecting and reviewing applications to shortlist candidates.

6. Meeting with and interviewing shortlisted individuals.

7. Selecting the most suitable candidates and providing them with job offers.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Resume, Qualification Certificates, Experience Certificates and ID Card copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ރެކްރޫޓްމަންޓް މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
  • ރެކްރޫޓްމަންޓް
  • ރިކްރޫޓްމަންޓް ސްޕެޝަލިސްޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
10 ޖުލައި 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ޖުލައި 2023