ވަޒީފާތައް

Head Nurse - Medical & Surgical Ward މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Tree Top Hospital
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
Salary & Benefits
• Salary based on qualifications and experience
• 30 Days Paid Annual Leave
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • Sc. Nursing / Masters in Nursing
 • Registered Nurse at a Licensing Authority
 • Minimum 7 years in nursing practice and minimum 2 years in a supervisory role
 • Ability to plan and prioritize
 • Ability to work under pressure and meet deadlines
 • Good communications kills

 

Job Specification

 • Ensure that nursing care meets regulatory standards
 • Review nursing policies and procedures
 • Evaluate nursing staff performance
 • Collaborate with nursing staff and management in the coordination of patient care.
 • Train nursing staff and coordinate educational programs for patients and their families
 • Implement quality assurance systems
 • Assign and schedule activities for nursing staff
 • Supervise acquisition of medical supplies and equipment needed for patient care
 • Coordinate with health care team members to assess, plan, implement and evaluate patient care
 • Perform administrative and managerial functions

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. National Identity Card or Passport
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ސީނިއާ ސްޓާފް ނަރުސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Health and Welfare
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 ޑިސެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
17 ޑިސެމްބަރު 2022