ވަޒީފާތައް

Front service attendant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Smart Island Solutions Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Hiring front service attendant for La Vera Pizzeria

- Should be able to serve customers in a very friendly manner
- Be able to speak, read and write english
- Be able to speak dhivehi to a minimum
- Must be able to handle high pressure
- Able to take orders by phone and in person dine in customer orders
- able to prepare drinks as per recipes

Full time
Salary MVR8000-MVR10000 depending on interview

for application or queries, email CVs to [email protected] 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
8 އޮކްޓޯބަރު 2022