ވަޒީފާތައް

Front Office Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Tree Top Hospital
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
• Salary based on qualifications and experience
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • GCE A ‘Level or Diploma in relevant field
 • 1-2 Years of customer service experience in healthcare
 • Effective communication and interpersonal skills
 • Proven ability to work effectively and independently

 

Job Specification

 • Greeting and assisting Guests
 • Responsible for keep the reception area ready for each working day, open the counters at the specified time and have all front desk activities fully operational at start of the hospital hours
 • Update patient records with accurate contact details upon patient registration
 • Liaise with insurance companies on patient appointments
 • Assisting with translations between physicians and Guests
 • Taking feedback from Guests to optimize guest level of satisfaction
 • Attending calls from different departments
 • Arranging hospital tours for important visitors in an informative and helpful way
 • Managing VIP guests and assisting them with all hospital needs as required
 • Assist in translating documents about treatment directions and help guests in filling out the forms

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Candidates interested in applying may email their application along with the following mandatory documents to [email protected] before 1600 on June 29, 2024.
 • (Email Subject Code: TTH – Front Office Executive)
 • 1. National Identity Card
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)
 • We thank all applicants for their interest, however, only those selected for further consideration will be contacted.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ގެސްޓް ސަރވިސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ޖޫން 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
29 ޖޫން 2024